โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-55-007/56-007
ชื่อโครงการ
การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ
หัวหน้าโครงการ
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
งบประมาณ
150,000.00
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้