ที่มา: คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย

1.อธิการบดี    ประธานกรรมการ
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   รองประธานกรรมการ
3.คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือผู้แทน   กรรมการ 
4.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน   กรรมการ 
5.คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้แทน   กรรมการ
6.คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน   กรรมการ
7.คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หรือผู้แทน   กรรมการ
8.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หรือผู้แทน   กรรมการ
9.ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ หรีอผู้แทน   กรรมการ
10.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ หรือผู้แทน   กรรมการ
11.รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ   กรรมการ
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์   กรรมการ
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์   กรรมการ
14.ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์   กรรมการ
15.ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   กรรมการและเลขานุการ
16.หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ