สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีภาระกิจการดำเนินงานที่สำคัญสองด้าน คือ ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะด้านการวิจัยนั้น สำนักวิจัยฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงคือ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย มีหน้าที่ดูแลกำกับงานด้านการวิจัย งานยุทธศาสตร์การวิจัย การประสานงานการวิจัยด้านต่างๆ โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการงาวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและปัญหาที่สำคัญก็คือ หน่วยงานยังขาดเครื่องมือสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและยังไม่ครอบคลุมระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยซึ่งแสดงรายละเอียดใน คู่มือนักวิจัย(2555:19) ซึ่งฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัยดูแลรับผิดชอบอยู่ โดยระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบ MIS(Management information system) จากส่วนกลาง ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลกว้างๆ ไม่จำเพาะเจาะจงลงไปในแต่ละงานและระบบสารสนเทศงานวิจัยบางอย่างยังไม่มี เช่นระบบข้อมูลพื้นฐานการวิจัย ระบบการบริหารและประสานงานวิจัย ระบบทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ระบบการพัฒนานักวิจัยระบบการเผยแพร่ผงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ เหล่านี้เป็นต้น
ข้อมูลจาก รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนของแนวทางการพัฒนางานวิจัยข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ในด้าน "การเสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" โดยต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่นแหล่งทุน งบประมาณ นักวิจัย ผลงานวิจัย การเผยแพร่ การนำไปใช้ประโยชน์ และข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
อีกทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง
นอกจากนั้น จากรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการบริหารงานวิจัย ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ(2554) ได้สำรวจความพึงพอใจของนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับงานบริหารงานวิจัย ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย นักวิจัยมีความพึงพอใจการบริหารจัดการงานวิจัยในเกณฑ์ ดีพอใช้ ซึ่งต้องเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย แหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัย การจัดทำข้อเสนอการวิจัยประจำปี กฎ ระเบียบของงานวิจัย แนวทางการรับทุนอุดหนุนต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น
จากปัญหาข้อเสนอแนะและผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System:CMS) โปรแกรม Joomla มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เนื่องจาก Joomla เป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบจัดการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดหมวดหมู่ การนำเข้า การเผยแพร่ และกระบวนการทำงานกับผู้ใช้ประเภทต่างๆ สามามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายประเภท เมื่อทำการพัฒนาระบบดังกล่าวแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ทำให้ได้ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ช่วยผลักดันการผลิตนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย ให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังสามารถนำระบบที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์กับระบบอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้