ขอเชิญร่วมงาน "นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
ด้วยสำนักนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร... Read More...
สัมมนา "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ กำหนดจัดการสัมมนา... Read More...
โครงการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์... Read More...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็ก และจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฯฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนต่อไป พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้ หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนา โปรดกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งส่งกลับมายัง สำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทางโทรสารหมายเลข 0-5387-3856 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯวิจัย โทร.0-5387-3856