ขอเชิญร่วมงาน "นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
ด้วยสำนักนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร... Read More...
สัมมนา "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ กำหนดจัดการสัมมนา... Read More...
โครงการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์... Read More...

ด้วยสำนักนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านไม้ผล และได้ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยด้านไม้ผล ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้ผลงานวิจัยที่สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นตัวอย่างผลงานวิจัยที่ดีสมควรเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ในการนี้ เพื่อส่งเสริมพลักดันนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากท่านสนจโปรดส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา พร้อมส่งกลับให้ สำนักวิจัยฯ ภายในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557