ขอเชิญร่วมงาน "นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
ด้วยสำนักนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร... Read More...
สัมมนา "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ กำหนดจัดการสัมมนา... Read More...
โครงการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์... Read More...

 

สำนักวิจัยฯ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้อำนวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมนักวิจัยให้เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน จัดในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น.-14.00 น. ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจติดต่อแจ้งชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย โทร.3856 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557