ขอเชิญร่วมงาน "นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
ด้วยสำนักนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร... Read More...
สัมมนา "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและจากขยะเทศบาลและมหาวิทยาลัย"
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักวิจัยฯ กำหนดจัดการสัมมนา... Read More...
โครงการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์... Read More...

 

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประกาศรับการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากงานวิจัย ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการต่อการเลือกใช้ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ องค์กร หรือกลุ่มอุตสาหกรรม

สำหรับผู้สนใจ กรุณาจัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป