มีนาคม 17, 2018

การตกกล้า

 

4.การตกกล้า
-เตรียมแปลงกล้า กว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 10 20 24 เมตร เว้นช่องระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร หากเป็นคนละพันธุ์ ให้เว้น 1 เมตร ปรับระดับหลังแปลงให้สม่ำเสมออย่างให้น้ำท่วมขัง
-นำเมล็ดพันธุ์ข้าว แช่น้ำสะอาดประมาณ 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน นำไปหุ้ม 36-48 ชั่วโมงหรือจนข้าวงอก
-หว่านข้าวงอกลงบนแปลงกล้าให้กระจายทั่วแปลง ในอัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตรหรือ 1 กิโลกรัมต่อ 20 ตารางเมตร
-หลังหว่านข้าวลงบนแปลงใหม่ๆ อย่าให้น้ำขัง เพราะเมล็ดข้าวจะลอยหรือเน่าได้
-หลังจากตกกล้าได้ 5-7 วัน หรือรากข้าวเริ่มจับดันแลัวจึงค่อยเพิ่มน้ำให้พอเหมาะ

218826

5.การปักดำ
เมื่อกล้าอายุได้ 20-30 วัน สามารถถอดนำไปปักดำได้ การถอนไม่ควรให้กล้าช้ำ เมื่อถอนแล้วไม่ควรทิ้งไว้ควรแช่น้ำไว้ตลอดเวลา และรีบปักดำให้เร็วที่สุด การปักดำควรปักดำเป็นแถว โดยใช้ระยะระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และระหว่างแถว 25 เซนติเมตร ใช้กล้า 3 ต้นต่อจับ หากข้าวที่ปักดำไปแล้วเสียหายควรซ่อมโดยเร็วไม่ควรนานเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้กล้าที่ซ่อม เจริญเติบโตไม่ทัน

20888 549000012384301 parachute 12

6.การใส่ปุ๋ย
การปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ มีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง การใส่ปุ๋ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใส่ในช่วงที่ข้าวต้องการ การใส่ปุ๋ยควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ดังนี้
-ครั้งแรก ใส่ก่อนปักดำ 1 วัน แล้วคราดกลบ หรือใส่ในวันปักดำ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่
-ครั้งที่สอง ใส่ในช่วงข้าวกำเนิดช่อดอก หรือประมาณ 30 วันหลังปักดำ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0(แอมโมเนียมซัลเฟต) อัตรา 15-30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย)อัตรา 7-15 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการใช้ปุ๋ยยูเรีย จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าหากจะให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพควรนำดินไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนที่จะเริ่มทำนาและใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเทศบาล ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยชีวภาพและควรปรับปรุงดินหลังฤดูทำนา

r19