มีนาคม 17, 2018

การปลูกข้าว

โดยทั่วไปเกษตรกรที่ปลูกข้าวจะมีความชำนาญการในการปลูกเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้ว เมื่อได้มีการเพิ่มพูนความรู้ในการปลูกข้าว จะทำให้การปลูกข้าวเพื่อนำไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในการปลูกข้าวเพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สามารถทำได้ดังนี้parachute 12

1.การเลือกพื้นที่ปลูก

ควรเลือกกระทงนาที่มีดินดี มีความสม่ำเสมอของพื้นที่ สามารถระบายน้ำเข้าออกได้ง่าย และควรใช้สำหรับการปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละพันธุ์เท่านั้น

2.การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ถ้าเริ่มปลูกเป็นปีแรก ควรหาเมล็ดข้าวที่จะใช้ปลูกไว้ทำพันธุ์ โดยต้องมีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการ ไม่มีเมล็ดข้าวหรือวัชพืชอื่นเจือปน มีความงอกไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็น ไม่มีโรคและแมลง มีความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็น ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันโรคและแมลง

3.การเตรียมดิน

การเตรียมดินใช้วิธีการเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวทั่วไป โดยมีการไถดะ ไถแปร และคราด ควรเว้นระยะเวลาเพื่อให้เมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นอยู่ในนาจากฤดูก่อน และวัชพืชงอกก่อนแล้วจึงไถแปรและคราด ถ้ามีข้าวเรื้อหรือวัชพืชขึ้นมากสามารถไถแปรและคราดได้หลายครั้ง ซึ่งจะช่วยให้หน้าดินในแปลงเรียบเสมอกันมากขึ้น

CIMG2557 original DSC00118