มกราคม 20, 2018

r1-1ข้าวจัดว่าเป็นพืชอาหารหลักของมนุษย์กว่าครึ่งโลก และยังเป็นพืชที่มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของคน...

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์

r1-1ข้าวจัดว่าเป็นพืชอาหารหลักของมนุษย์กว่าครึ่งโลก และยังเป็นพืชที่มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของคน...

อ่านเพิ่มเติม: การเจริญเติบโตของข้าว

r1-1ข้าโดยทั่วไปเกษตรกรที่ปลูกข้าวจะมีความชำนาญในการปลูกเป็นพื้นฐานมาก่อน...

อ่านเพิ่มเติม: การปลูก

r1-1ข้าวจัดว่าเป็นพืชอาหารหลักของมนุษย์กว่าครึ่งโลก และยังเป็นพืชที่มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของคน...

อ่านเพิ่มเติม: การตกกล้า

r1-1ข้าวที่ปลูกสำหรับทำเมล็ดพันธุ์ควรเก็บเกี่ยวในระยะที่ข้าวแก่จัด...

อ่านเพิ่มเติม: การเก็บเกี่ยว ตาก นวด