มีนาคม 17, 2018

การปลูกเลี้ยง

การย้ายปลูก
นำต้นกล้าที่ผ่านการปรับสภาพต้นที่มีการเจริญเติบโตดี โดยต้นกล้ามีอายุประมาณ 4-5 สัปดาห์ ย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระถางขนาด 6 นิ้ว ที่มีส่วนผสมของวัสดุปลูก ได้แก่ ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:0.5:3:3 โดยสามารถเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์/วัสดุปรับปรุงดินลงไปได้ เพื่อให้ได้ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 5.5-6.2 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต จากนั้นทำการตัดแต่งใบล่างทิ้ง โดยให้เหลือใบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากย้ายปลูกจากขวด ประมาณ 3-4 ใบ

g0214

สภาพแวดล้อม
แสง: เยอบีร่ากระถางต้องการความเข้มแสง 50% จึงควรปลูกภายใต้ตาข่ายพรางแสงที่ลดความเข้มแสงลง 50%

อุณหภูมิ:
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงกลางวัน 22-24oซ และกลางคืน 18-20oซ ทั้งนี้เยอบีร่ากระถางสามารถปรับตัวเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ แต่คุณภาพของดอก ระยะเวลาการให้ดอก จำนวนดอก และการเจริญเติบโตทางลำต้นจะลดลง


ความชื้นสัมพัทธ์: กลางวันความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 65-70% และกลางคืนไม่ควรเกิน 85% หากความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่านี้จะส่งผลให้ก้านดอกยืด

g021 g022