มีนาคม 17, 2018

การขยายพันธุ์เยอบีร่า.

เยอบีร่ากระถางสามารถขยายพันธุ์ได้เหมือนเยอบีร่าตัดดอกโดยทั่วๆ ไป คือ

การเพาะเมล็ด
วิธีนี้นิยมกันมากในต่างประเทศ โดยซื้อเมล็ดจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ แล้วนำไปเพาะในกระบะเช่นเดียวกับไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ แต่ในประเทศไทยการซื้อเมล็ดพันธุ์ต้องผ่านบริษัทผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง เปอร์เซ็นต์การงอกน้อย และงอกไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่เป็นที่นิยม

การแยกหน่อ (Cutting)
เมื่อต้นเยอบีร่ากระถางมีอายุครบ 1 ปี กอจะแน่นขึ้น เนื่องจากมีการแตกยอดเพิ่มขึ้น จำนวนต้นต่อกอประมาณ 6-10 ต้น เนื่องจากถูกจำกัดพื้นที่เฉพาะในกระถาง การแยกกอสามารถทำได้โดยถอนต้นออกจากกระถาง นำวัสดุปลูกออกจากราก แล้วล้างน้ำเพื่อนำดินออก จากนั้นใช้มีดคมๆ ตัดแบ่งให้แต่ละต้นมียอดอยู่อย่างน้อย 1 ยอด และมีใบอยู่ 3-4 ใบ แล้วตัดใบให้เหลือครึ่งใบเพื่อลดการคายน้ำ และตัดรากให้เหลือประมาณ 5 เซนติเมตร จุ่มในฮอร์โมนเซราดิกซ์ เบอร์ 2 จากนั้นนำไปชำในกระบะที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ : ทรายหยาบ อัตรา 1 : 1 ภายใต้ตาข่ายพรางแสง 50% พ่นน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะสามารถย้ายต้นเยอบีร่าปลูกต่อได้

g08 g09
g010 g011


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)

เยอบีร่ากระถางสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งวิธีนี้ทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่สม่ำเสมอ แข็งแรง ปลอดโรค ปริมาณที่มากในระยะเวลาสั้น โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 

ระยะที่ 0: การเตรียมต้นแม่พันธุ์ (Preparation stage)
คัดเลือกต้นพันธุ์ดี ทำการดูแลรักษาโดยให้ปัจจัยต่างๆ
เพื่อให้ต้นแม่เจริญเติบโตได้ดี และลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค
แล้วนำดอกอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 เซนติเมตร
มาทำการเพาะเลี้ยง

 

g012

 

 

ระยะที่ 1: การกระตุ้นการเกิดต้น (Initiation stage)
นำดอกอ่อนมาฟอกฆ่าเชื้อแล้วใช้ฐานรองดอกเพาะเลี้ยง
บนอาหาร ในเวลา 2-3 เดือน ต่อมาจะได้ต้นอ่อน

 

 

g013

 

 

ระยะที่ 2: การเพิ่มปริมาณต้น (Multiplication stage)
นำต้นอ่อนที่ได้มาทำการเพิ่มปริมาณต้นทุกๆ 6-8 สัปดาห์
โดยมีอัตราการเพิ่ม 5-7 ต้น ต่อหนึ่งชิ้นส่วน

 

 

g014

 

 

ระยะที่ 3: การยืดยาวของลำต้นและการกระตุ้นหรือพัฒนาการออกราก
(Elongation and root induction stage or development stage)
ตัดแยกต้นเดี่ยวขนาดความสูง 3-4 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงในอาหาร
เพื่อกระตุ้นการเกิดราก ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

 

g017

 

 ระยะที่ 4: การปรับสภาพและการย้ายปลูกต้นที่ได้จากการกระตุ้นการเกิดราก
(Acclimatization stage and transfer to soil)นำต้นกล้าเล็กมาล้างรากให้สะอาด คัดขนาดของต้นให้มีความสม่ำเสมอแล้วย้ายปลูก ในสภาพแวดล้อมภายนอกในกระบะที่มีวัสดุปลูกที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ที่มีส่วนผสมของ ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1:2:0.5 ทำการปรับสภาพต้นโดยลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งอาจใช้ระบบพ่นหมอก พ่นฝอย หรือเต้นท์ความเย็น และลดความเข้มแสงลงให้เหลือประมาณ 90% จนกระทั่งต้นสามารถเจริญเติบโตได้ดี จึงค่อยๆ ลดความชื้นสัมพัทธ์ลงพร้อมๆ กับเพิ่มความเข้มแสงขึ้นซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

 

 

g015

 

g016