มกราคม 20, 2018

g01-1เยอบีร่า (Gerbera jamesonii) มีชื่อสามัญว่า Gerbera, Transvaal daisy หรือ Barberton daisy อยู่ในวงศ์ Compositae มีทั้งชนิดตัดดอก และปลูกเป็นไม้กระถาง โดยชนิดที่ปลูกเป็นไม้กระถางนี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศ มีความสูงของต้นประมาณ 25-30 เซนติเมตร....

อ่านเพิ่มเติม...

g05-1พันธุ์เยอบีร่ากระถางที่ปลูกในปัจจุบัน เริ่มต้นมีการพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1980  โดยบริษัท Sakata Seed Company  และต่อมาได้แพร่หลายออกไปสู่ยุโรปและอเมริกา โดยพันธุ์ที่เป็นการค้าพันธุ์แรก คือ พันธุ์ Happipot ซึ่งมีก้านดอกสั้น ปลูกได้ดีในกระถางขนาด 5-6 นิ้ว ใบค่อนข้างเล็ก...

อ่านเพิ่มเติม...

g07-1เยอบีร่ากระถางสามารถขยายพันธุ์ได้เหมือนเยอบีร่าตัดดอกโดยทั่วๆ ไป ได้แก่ การเพาะเมล็ด  การแยกหน่อ...
การเพาะเมล็ด วิธีนี้นิยมกันมากในต่างประเทศ โดยซื้อเมล็ดจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ แล้วนำไปเพาะในกระบะเช่นเดียวกับไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ แต่ในประเทศไทยการซื้อเมล็ดพันธุ์ต้องผ่านบริษัทผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง เปอร์เซ็นต์การงอกน้อย และงอกไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่เป็นที่นิยม...

อ่านเพิ่มเติม...

g018-1ขั้นตอนการผลิตเยอบีร่ากระถางจากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จนกระถึงการย้ายปลูกออกเป็นต้น...                                                                                                                                             

  

อ่านเพิ่มเติม...

g020นำต้นกล้าที่ผ่านการปรับสภาพต้นที่มีการเจริญเติบโตดี โดยต้นกล้ามีอายุประมาณ 4-5 สัปดาห์ ย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระถางขนาด 6 นิ้ว ที่มีส่วนผสมของวัสดุปลูก ได้แก่ ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:0.5:3:3 โดยสามารถเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์/วัสดุปรับปรุงดินลงไปได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2