มีนาคม 17, 2018

ผู้ดำเนินรายการ นายพิชัย  สมบูรณ์วงศ์  และ นางจิรนันท์  เสนานาญ

วิทยากร อาจารย์ วินัย วิริยะอลงกรณ์  สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขั้นตอนในการดูแลรักษามะนาวช่วงออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตมีดังนี้

1.  เดือน  พฤศจิกายน ธันวาคม ส่วนใหญ่มะนาวจะเริ่มติดผลขนาดเล็กถึงใหญ่  ควรมีการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีกครั้ง  และให้ปุ๋ยเคมีสูตร  25-7-7   ระยะเดือนนี้เป้ฯช่วงฤดูหนาว  กลางวันจะร้อน  กลางคืนอากาศเย็น  สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะทำให้เพลี้ยหอย  ไรแดง  เพลี้ยไฟ  ระบาดได้ง่าย  ควรหาทางป้องกันด้วย  เมื่อมีเพลี้ยหอยทำลาย  โรคราดำจะตามมาทำให้ผิวผลไม่สวย  ส่วนไรแดงจะทำให้ใบหงิกงอโดยเฉพาะปลายยอด  เพลี้ยไฟ  จะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผิวผลขนาดเล็ก  ทำให้เมื่อผลมะนาวโตขึ้นผิวจะมีลักษณะเป็นร้อย  หรือเรียกว่า  ขี้กลาก  ทำให้เสียราคาได้  นอกจากนี้อาจพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ  เช่น  เล็ก  แมงกานีส  สังกะสี  โบรอน  ปัจจุบันมีจำหน่ายในรูปน้ำเป็นปุ๋ยเดียวและอย่าให้มะนาวขาดน้ำในช่วงนี้

2.  เดือน มกราคม มะนาวจะเริ่มขยายผลใหญ่ขึ้นควรให้ปุ๋ยสูตรเสมอ  เช่น  16-16-16  เพื่อบำรุงผลและต้นไม่ให้โทรม  ช่วงนี้อากาศหนาว  โดยเฉพาะภาคเหนือ  จะต้องให้น้ำมากขึ้นกว่าปกติ  เพื่อให้ผลมะนาวมีการเจริญเติบโตที่ปกติ  และผลมีคุณภาพดี  มีน้ำมาก แ ละมีกลิ่นหอม  อาจมีบางผลที่เริ่มแก่บ้างก็สามารถเก็บจำหน่ายได้  การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคและแมลง  ยังจำเป็นต้องฉีดในช่วงนี้เพราะถ้าไม่ป้องกันจะทำให้ผิวผลเสียหายได้  โดยเฉพาะโรคราดำ  โรคแคงเกอร์  เพลี้ยไฟ  ไรแดง

3.  เดือน  กุมภาพันธุ์ เมษายน มะนาวเริ่มเก็บเกี่ยวได้บ้าง  จึงควรทยอยและเลือกเก็บมะนาวที่เริ่มแก่  โดยเฉพาะช่อผลที่แน่นเกินไป  ระยะนี้ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีหรือถ้าจำเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีต้องเก็บผลหลังจากฉีดสารเคมีแล้วอย่างน้อย  15  วันหรือการใช้สารสมุนไพรฉีดพ่น  เช่น  น้ำส้มควันไม้  ก็ได้

4.  เดือน  พฤษภาคม มิถุนายน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่หมดแล้วอาจยังมีผลผลิตส่วนหนึ่งเหลืออยู่บนต้นบ้าง  ถ้าไม่มากเกินไปก็สามารถเลี้ยงไว้บนต้นได้  หลังจากนั้นควรให้ปุ๋ยสูตร  16-16-16  เพื่อบำรุงต้น  และถ้ามีต้นที่กำลังออกดอกใหม่  ควรทำลายดอกทิ้ง  ซึ่งมีปลายวิธีในที่นี้จะแนะนำให้ใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งเป็นวีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่พอจะทำได้คือการใช้ปุ๋ยยูเรียฉีดพ่นที่ช่อดอกให้ดอกร่วง  โดยใช้อัตรา  1  กิโลกรัมผสมน้ำ  20  ลิตร  (5%)  ฉีดพ่นเฉพาะ  ช่อดอก  ก็สามารถทำได้เช่นกัน  อย่างไรก็ตามถ้าใช้มากเกินไป  อาจทำให้เสียหายต่อตาและกิ่ง  หรือใบได้  จึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง