มีนาคม 17, 2018

การขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว

การขยายพันธุ์หน้าวัว สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

1.การเพาะเมล็ด เป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ปี นับจากเพาะเมล็ด ต้นจึงจะให้ดอกแรก
ดอกหน้าวัวที่ได้รับการผสมและพัฒนาเป็นผล ต้นกล้าหน้าวัวที่ได้จากการเพาะเมล็ด

2.การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นวิธีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ต้นที่มีลักษณะตรงตามต้นแม่พันธุ์ที่นำมาขยาย สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การตัดชำยอด การแยกหน่อ การปักชำต้นตอ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถผลิตต้นหน้าวัวจำนวนมาก โดยควบคุมคุณภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันการผลิตหน้าวัวในระดับอุตสาหกรรมจะใช้วิธีการนี้ทั้งสิ้น