มีนาคม 17, 2018

สถานการณ์การผลิตและการตลาดหน้าวัว

DSCF4603ลักษณะทางพฤษศาสตร์
หน้าวัว
(Anthurium) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anthurium x cultorum เป็นลูกผสมของสกุล Anthurium ชนิดต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Anthurium andraeanum เป็นพืชในวงศ์ Araceae มีถิ่นกำเนิดแถบเขตร้อนของทวีปอเมริกาเหนือ และใต้

สถานการณ์การผลิตและการตลาดหน้าวัว
หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกเมืองร้อนที่กำลังเป็นที่นิยม และมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลก โดยในปี 2544 มีการซื้อขายประมาณ 59 ล้านดอก คิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2542 ร้อยละ 18 ประเทศที่ซื้อขายดอกหน้าวัวที่สำคัญ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี

แหล่งผลิตหน้าวัวที่สำคัญของโลกDSCF4616
ประเทศที่ผลิตหน้าวัวที่สำคัญของโลกมีหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเมอริเชียส นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่เริ่มปลูกหน้าวัวเป็นการค้าอย่างจริงจังมากขึ้น เช่น ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ไต้หวัน จีน ฟิลิปปินส์ อิตาลี โปแลนด์ และไทย ปัจจุบันพื้นที่ปลูกหน้าวัวทั่วโลกมีประมาณ 3,000 ไร่ หรือ 25 – 30 ล้านต้น ให้ผลผลิตปีละไม่น้อยกว่า 150 ล้านดอกต่อปี

การผลิตหน้าวัวในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนำพันธุ์หน้าวัวเข้ามาปลูกครั้งแรกตั้งแต่ปี 2440 ต่อมาในปี 2537 เริ่มนำพันธุ์ลูกผสมใหม่จากต่างประเทศเข้ามาปลูกไม่น้อยกว่า 80 พันธุ์ โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ทางภาคใต้ และภาคเหนือ ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าราว 120 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 90 ไร่ หรือ 720,000 ต้น ผลผลิต 5.5 ล้านดอกต่อปี
ตลาดของดอกหน้าวัวในปัจจุบันส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ส่งขายร้านดอกไม้ โรงแรม ตลาดขายส่งปากคลองตลาด และตลาดในท้องถิ่น มีเพียงร้อยละ 5 ที่ขายส่งออก ปกติราคาขายในประเทศประมาณ 12 – 15 บาทต่อดอก ส่วนราคาส่งออกประมาณ 20 – 30 บาทต่อดอก

anth01