มีนาคม 17, 2018

การปลูกดอกหน้าวัว

DSCF4601หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความสนใจกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นไม้ดอกเมืองร้อน สามารถปลูกได้ดีเกือบทั่วประเทศ ดอกมีความหลากหลายทั้งสีและรูปทรง มีอายุการปักแจกันได้ทนนาน มีตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้มีเกษตรกรจำนวนมากสนใจปลูกหน้าวัวกันมากในปัจจุบัน แต่การปลูกเลี้ยงหน้าวัวมีข้อจำกัด เช่น การลงทุนในระยะแรกจะสูงกว่าไม้ดอกหลายชนิด เช่น โรงเรือน ระบบการให้น้ำ แปลงปลูก และต้นพันธุ์มีราคาสูง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญต้องเสียค่าลิขสิทธิ์สายพันธุ์ ถ้าเกษตรกรนำมาขยายเพิ่มปริมาณ ในการปลูกดอกหน้าวัวเพื่อให้ได้คุณภาพดี จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติที่เหมาะสม เช่น การคัดเลือกสายพันธุ์ดี และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่มีแหล่งน้ำคุณภาพดีตลอดทั้งปี วัสดุปลูกที่ดี การให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมป้องกันโรคแมลง การตัดดอกในระยะการบานที่เหมาะสม และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ เกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่า และได้ผลผลิตคุณภาพดี

{fcomment} {fshare}