มีนาคม 17, 2018

การประกอบหน้าเครื่อง วิธีติดตั้ง การใช้งานเครื่องกองน้ำสนิมเหล็ก

filter43

การประกอบหน้าเครื่อง ให้ทำตามลำดับดังต่อไปนี้

1.ประกอบเกลียวนอกหมายเลข 5 เข้ากับเกลียวในหมายเลข 6 ทั้งด้านบนและด้านล่าง

2.นำท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 5 เซนติเมตร(2a)เชื่อมต่อกับข้องอ(3) และ
ท่อความยาว 25 เซนติเมตร(2c)ทั้งบนและล่าง โดยส่วนที่ต่อกับเกลียวนอก(5)ยังไม่ต้องทา
น้ำยาประสานท่อ

3.ด้านบนเชื่อมด้วยยูเนี่ยน(10)จากนั้น ด้านล่างเชื่อมด้วยสามทาง(11) ดังภาพประกอบ จน
กระทั่งถึงจุดต่อยูเนี่ยนด้านบน

4.ทากาวเชื่อมข้อต่อเกลียวนอก(5)ทั้งบนและล่าง

5.ประกอบชุดระบายอากาศด้านบนผ่าเครื่องกรอง ดังภาพ

การติดตั้ง วิธีการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก

1.การติดตั้งเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กให้มีคุณภาพสูง หลังจากสูบน้ำจากบ่อบาดาลแล้ว ให้ผ่าน
ระบบกรองอากาศเสียก่อน แล้วลงสู่ถังเก็บ ใช้ปั้มไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 250 วัตต์ สูบเข้าเครื่อง
กรอง

2.หลังจากได้ตำแหน่งติดตั้งเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้ว ยึดติดเครื่องกรองให้แน่หนา เดินท่องทางน้ำเข้า น้ำออก ให้เรียบร้อย จากนั้นเติมสารกรองสนิมเหล็กลงไปปริมาณ 20 ลิตร ขันปลั๊กอุดเกลียวนอกให้แน่น


3.ทำการล้างสารกรองโดยวิธีล้างย้อนกลับ ดังนี้

   - ปิดบอลวาล์วให้หมดทั้ง 5 ตัว(คันโยกตั้งฉากกับบอลวาล์ว)
   - เปิดประตูน้ำตัวที่ 2 และ 3
   - ล้างสารกรองจนน้ำใส
   - ปิดบอลวาลวตัวที่ 2 และ 3 เปิดตัวที่ 1 เปิดก๊อกน้ำปล่อยน้ำทิ้ง กระทั่งน้ำใส จึงเปิดประตูน้ำตัวที่ 4. จ่ายน้ำเข้าบ้าน

5. ควรล้างเครื่องกรอง อาทิตย์และ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแต่ละท้องที่