มีนาคม 17, 2018

บทนำ

 

pic-001มีประชาชนในส่วนต่างๆ ของประเทศที่นำน้ำจากแหล่งต่างๆ มาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ในการดำรงชีวิต เนื่องจากระบบน้ำประปายังเข้าไปไม่ถึงประมาณร้อยละ 60-80 ซึ่งมีความจำเป็นในการเรียนรู้วิธีการบำบัดน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมต่อการนำไปใช้ สนิมเหล็กในน้ำเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการวิจัยสารกรองสนิมเหล็กจนสำเร็จ และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายทุกระดับ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนตามโครงการคลีนิคเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ได้ผลอย่างสูงสุด จึงได้ถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำดื่มควบคู่ไปด้วย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของชาติโดยรวม