มีนาคม 17, 2018

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏฺิบัติการ การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

สาระสำคัญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จจากการวิจัยของนักวิจัยคนไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยองค์กรต่างๆ ร่วมกันดำเนินการทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ด้วยจิตวิญญาณ และความมุ่งมั่นของนักถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกคน

ปณิธาน

นำเทคโนโลยีคู่องค์ความรู้ สู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

เป้าหมาย

-สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
-พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยเทคโนโลยีจากนักวิจัยไทย เพื่อประหยัดเงินตราของประเทศ
-ลดต้นทุนของประเทศทุกด้าน

แนวทางการดำเนินงาน:

-บูรณาการสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
-เครือข่ายภูมิภาคร่วมกันสร้างวิทยากรเครือข่ายระดับจังหวัด
-เครือข่ายระดับจังหวัดร่วมกันสร้างวิทยากรเครือข่ายระดับท้องถิ่น
-เครื่อข่ายระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ร่วมกันสร้างวิทยากรเครือข่ายระดับชุมชน
-เป้าหมายสุดท้าย จะมีวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลในระดับชุมชนไม่ต่ำกว่า 6 คน ทุกชุมชนทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-มีวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกระดับทั่วประเทศ พร้อมขยายผลสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
-เทคโนโลยีที่เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยของนักวิจัยไทย ได้ถูกนำไปใช้พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
-ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
-ประหยัดเงินตราของประเทศ
-ลดต้นทุนของประเทศด้านสาธรณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ