มีนาคม 17, 2018

การเตรียมดิน

 

1.การเตรียมดินให้ใช้ไถด้วยผาน 3 ลึก 20-30 ซม. 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7-15 วัน แล้วไถแปรด้วยผาน 7 1 ครั้ง หรืออาจจะใช้จอบหมุนปั่นดิน 1-2 ครั้ง การเตรียมดินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

20074585946931 Vetget10

2.การตรวจเช็คค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) ควรอยู่ในช่วง 6.0-6.5 หากสภาพดินเป็นกรด คือมีค่า pHต่ำกว่า 6.0 ให้เติมปูนขาวหรือดินโดโลไมด์ในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อปรับสภาพดิน หลังจากนั้นควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ช่วยปรับสภาพดิน ในอัตรา 2-5 กิโลกรรมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินหรือรองปุ๋ยก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่(ดินเหนียว) ดินทรายให้ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

1871 1

3.การยกร่องแปลงปลูกในกรณีที่ปลูกข้าวโพดในเขตชลประทาน
-แถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างร่อง 75 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 25 เซนติเมตร ปลูก 1-2 เมล็ด(ข้อ5) ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม
-แถวคู่ ระยะห่างระหว่างร่อง 120 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูก 1-2 เมล็ด ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุมหรือปลูกโดยการย้ายกล้า 1 ต้นต่อหลุม(ข้อ4)