มีนาคม 17, 2018

ข้อมูลการผลิต

ฤดูปลูก                                              ปลูกได้ตลอดทั้งปี หากพื้นที่ปลูกมีน้ำ (ฤดูที่เหมาะสม ฤดูปลายฝน ฤดูฝน และฤดูแล้ง ตามลำดับ)


ความเป็นกรดและด่างของดิน        pH 6.0-6.5


ชนิดของดิน                                      ร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินระบายค่อนข้างดี


ระยะเวลาที่เติบโตเต็มที่                  ฤดูแล้งและฤดูฝน 60-65 วัน ปลายฝนหรือฤดูหนาว 65-70 วัน

0 a030