มกราคม 20, 2018

c1ข้าวโพดหวาน 2 สี (Bicolor Sweet Corn) ฝักมีเมล็ด 2 สี มีความหวานและนุ่มไม่ติดฟัน  ความหวานประมาณ 14-17 องศาบริกซ์ เมื่อแก่เต็มที่...

อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลทั่วไป

c2ฤดูปลูก ปลูกได้ตลอดทั้งปี หากพื้นที่ปลูกมีน้ำ (ฤดูที่เหมาะสม ฤดูปลายฝน  ฤดูฝน และฤดูแล้ง  ตามลำดับ)....

อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลการผลิต

c3การเตรียมดิน ใช้ไถด้วยผาน 3 ลึก  20-30 ซม. 1 ครั้ง  ตากดินไว้ 7-15 วัน แล้วไถแปรด้วยผาน 7  1 ครั้ง...

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมดิน

c4เพาะกล้าอย่างปราณีตในถาดเพาะ  เมื่อมีอายุ 7 วัน(ฤดูแล้งและฤดูฝน) อายุ 10-12 วัน(ฤดูหนาว)...

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมกล้า

c5คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี  เอพรอน35 (ที่บรรจุในซอง) เพื่อป้องกันโรคราน้ำค้าง...

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกด้วยเมล็ด

Page 1 of 2