มีนาคม 17, 2018

 storberry1-1แม่โจ้โพลล์สำรวจแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ฯ

 

storberry2สตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ อำเภอสะเมิง และยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไร่สตรอเบอรี่ที่สวยงาม ดังคำขวัญที่ว่า “สตรอเบอรี่รสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์” ในปีนี้ทางอำเภอสะเมิงและจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง ในวันที่ 11– 14 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวและซื้อสตรอเบอรี่มากยิ่งขึ้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวงานดังกล่าว ในวันที่ 13 – 14 ก.พ. 55 จำนวน 249 ราย ต่อความคิดเห็นเรื่อง “เทศกาลสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง 55” สรุปผลได้ดังนี้

จากผลการสำรวจ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.5 ไม่เคยมาเที่ยวงานสตรอเบอรี่ มีเพียงร้อยละ 34.5 ที่เคยมาเที่ยวงานแล้ว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่ายในการเที่ยวงานเฉลี่ย 1,310 บาทต่อคน ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ อันดับ 1 คือ สตรอเบอรี่สด ร้อยละ 95.2 อันดับ 2 คือ ไวน์สตรอเบอรี่ ร้อยละ 33.3 และอันดับ 3 คือ น้ำสตรอเบอรี่ ร้อยละ 29.7 โดยนักท่องเที่ยวให้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพราะสตรอเบอรี่มีความสดใหม่ สวยงามน่ารับประทานและราคาไม่แพงมาก
เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อจุดเด่นของสตรอเบอรี่อำเภอสะเมิง อันดับ 1 เห็นว่าเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง ร้อยละ 72.7 อันดับ 2 คือ เป็นแหล่งที่มีพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสมต่อการปลูกสตรอเบอรี่ ร้อยละ 61.4 และ อันดับ 3 คือ เป็นแหล่งที่มีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่เป็นจำนวนมาก ร้อยละ 53.0
ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการช่วยขยายตลาดของสตรอเบอรี่ให้กว้างขึ้นนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า อันดับ 1 ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 62.7 อันดับ 2 storberry3ควรส่งเสริมการนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ร้อยละ 58.2 และอันดับ 3 ควรมีเครื่องหมายรับรองด้านคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 41.0
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอำเภอสะเมิง ที่ถือเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่และในอนาคตก็มีแนวโน้มในการขยายพื้นที่การปลูกประกอบกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจทั้งด้านผลผลิตสตรอเบอรี่และการท่องเที่ยวนั้น ตัวเกษตรกรเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลผลิตที่เน้นความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและการดูแลในเรื่องราคาและตลาด เพื่อช่วยสร้างชื่อstorberry1เสียงและรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

 

ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873938-9 ในวันและเวลาราชการ

หมวด: อื่นๆ