มีนาคม 17, 2018

11-16_1เทคนิกการปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดหวาน 2 สี (พันธุ์ No.4058 F1) ตอนที่ 1 บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่  30 ตุลาคม 2552 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14,273 คอลัมม์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำ.

thainews

11-35พันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีลูกผสมฝีมือคนไทย เป็นเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ที่วิจัยติดต่อกัน 9 ฤดูปลูก ตั้งแต่ปี 2543 - 2545 ทั้งในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และไร่เกษตรกร โดยมีขั้นตอนดังนี้ การประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดคุณภาพจากภายในและต่างประเทศ การสกัดและคัดเลือกสายพันธุ์ การผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสมที่ควบคุมด้วยยีน shrunken 2 (sh2) ตลอดจนการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพกับพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีจากต่างประเทศ No. 58 F1 จนได้พันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีลูกผสมเดี่ยวฝีมือคนไทย No. 4058 F1 ที่ปรับตัวได้ดีในภาคเหนือตอนบน            ทรงสม่ำเสมอ มีคุณภาพความหวานและอ่อนนุ่มดี (ตารางที่ 1) เมล็ดสีเหลืองสลับขาว ทนทานโรคราสนิม ที่สำคัญคือ ราคาเมล็ดพันธุ์เพียง 600 บาทต่อกิโลกรัม หรือครึ่งหนึ่งของพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ     เหมาะสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานแช่แข็งเพื่อการส่งออก

11-36

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ต่างประเทศ No.58 F1 เปรียบเทียบกับพันธุ์ สองสีลูกผสมของไทย No.4058 F1 ในไร่เกษตรกร  ฤดูฝน ปี 2545 ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์สองสีลูกผสมเดี่ยว

No.58 F1

No.4058 F1

1.  ความแข็งแรงของต้นกล้า  (1-5  คะแนน)

2.  อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์  (วัน)

3.  อายุวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ (วัน)

4.  ความสูงต้น  (เซนติเมตร)

5.  ความสูงฝัก  (เซนติเมตร)

6.  ระดับความเป็นโรคราสนิม  (1-5  คะแนน)

7.  อายุวันเก็บเกี่ยว  (วัน)

8. น้ำหนักฝักทั้งเปลือก  (กรัม)

9. น้ำหนักฝักปอกเปลือก  (กรัม)

10. คะแนนความสม่ำเสมอฝัก  (1-5  คะแนน)

11. ความยาวฝัก  (เซนติเมตร)

12. ความกว้างฝัก  (เซนติเมตร)

13. เปอร์เซ็นต์ความหวาน  (องศาบริกซ์)

14. ผลผลิตทั้งเปลือก  (กิโลกรัม/ไร่)

15. ผลผลิตปอกเปลือก  (กิโลกรัม/ไร่)

16. ราคาเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (บาท/กิโลกรัม)

4.5

38

39

154

43

4

59

364.5

222.3

4.2

17.2

4.6

15

3,110

1,896

1,200

4.5

40

42

182

77

1

62

384.3

230.5

4.7

18.7

4.7

14

3,279

1,967

600

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์  No. 4058   ราคากิโลกรัมละ  600  บาท  เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมมีประมาณ 7,500-8,000 เมล็ด   การปลูกแบบ11-38ย้ายกล้าใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม/ไร่   การปลูกแบบหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด/หลุม  ใช้เมล็ดพันธุ์ 1-1.5 กิโลกรัม/ไร่

เมล็ดพันธุ์มีจำหน่ายที่ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์  สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053-498169  หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ได้ที่ คุณเสกสรร   สงจันทึก   โทร.  08-61903535

11-40รายงานโดย 
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 053-873938-9

หมวด: พืชไร่