มีนาคม 17, 2018

11-16_1เทคนิกการปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดหวาน 2 สี (พันธุ์ No.4058 F1) ตอนที่ 2 บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่  6 พฤศจิกายน 2552 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14,280 คอลัมม์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำ..

thainews

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์  และทีมวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาตราจารย์  ดร. ศิริชัย  อุ่นศรีส่ง  อาจารย์สุรินทร์  ดีสีปาน  และนายเสกสรร  สงจันทึก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน  จนได้ข้าวโพดหวาน  2  สี  (พันธุ์ No. 4058 F1)  และได้ทดลองปลูกในหลายพื้นที่ในภาคเหนือพบว่าให้ผลผลิตที่ดี  จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรปลูกอย่างแพร่หลาย  ซึ่งเทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน  2  สี  (พันธุ์ No. 4058 F1)  ให้ได้ผลดีมีขั้นตอนดังนี้

11-29

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมดิน

 • การเตรียมดินให้ใช้ไถด้วยผาน  3  ลึก  20- 30  ซม.  1  ครั้ง  ตากดินไว้  7-15  วัน  แล้วไถแปรด้วยผาน  7   1  ครั้ง   หรืออาจจะใช้จอบหมุนปั่นดิน  1-2  ครั้ง   การเตรียมดินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 • การตรวจเช็คค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ควรอยู่ในช่วง 6 – 6.5 หากสภาพดินเป็น กรด คือ มีค่า pH ต่ำกว่า 6 ให้เติมปูนขาวหรือดินโดโลไมด์ ในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่  เพื่อปรับสภาพดิน หลังจากนั้นควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ช่วยปรับสภาพดิน ในอัตรา 2 – 5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและรองปุ๋ยก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 16 – 20 – 0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (ดินเหนียว)  ดินทรายให้ใช้สูตร 15–15–15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
 • การยกร่องแปลงปลูกในกรณีที่ปลูกข้าวโพดในเขตชลประทาน
 • แถวเดี่ยว  ระยะห่างระหว่างร่อง 75   เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างต้น 25  เซนติเมตร
 • แถวคู่  ระยะห่างระหว่างร่อง  120  เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างต้น 30  เซนติเมตร
11-32 11-29
ภาพ การพรวนดินด้วยรถแทรคเตอร์ติดจอบหมุน ภาพ การแปลงสำหรับย้ายกล้า

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมกล้า

 • การเพาะกล้าอย่างปราณีตในถาดเพาะ  เมื่อมีอายุ 7 วัน (ฤดูร้อนและฤดูฝน)   อายุ 10 - 12 วัน   (ฤดูหนาว)  หรือต้นกล้ามีใบจริงประมาณ  2  ใบ  จึงย้ายปลูก
 • การเพาะกล้าในแปลงเพาะ หรือเพาะในทรายโดยการหว่านเมล็ดในแปลงเพาะแล้วใช้แกลบดำกลบควรมีวัสดุคลุมแปลง    เพื่อเพิ่มความชื้นและลดความร้อนในช่วงกลางวัน
 • การย้ายกล้าควรปล่อยน้ำเข้าร่องแปลงก่อนและรดน้ำในหลุมให้เปียก
 • ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช (ยาคลุมหญ้า) ก่อนย้ายกล้า
11-31 11-30
ภาพ การเพาะกล้าข้าวโพดหวาน ภาพ การย้ายกล้าข้าวโพดหวาน

11-25ขั้นตอนที่ 3  การปลูกด้วยเมล็ด

 • การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี เอพรอน35 (ที่บรรจุในซอง) เพื่อป้องกันโรคราน้ำค้าง  และฉีดพ่นเซฟวิน 85  ป้องกันมดและแมลงทำลายเมล็ด
 • การหยอดเมล็ดควรให้มีความลึก 1-2  ซม. จะทำให้การงอกดี
 • การหยอดเมล็ดในแปลงปลูก 1-2 เมล็ด/หลุม
 • การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช (ยาคลุมหญ้า)  อะทราซีน 80 % ผสมกับ อะลาคลอร์ ควรฉีดพ่นในขณะดินเปียกก่อนเมล็ดงอก

เมล็ดพันธุ์มีจำหน่ายที่ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053-498169 หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ได้ที่ คุณเสกสรร   สงจันทึก   โทร.  08-61903535


11-23รายงานโดย 
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 053-873938-9

หมวด: พืชไร่