มกราคม 20, 2018

 

4.การย้ายปลูก
    นำต้นหน้าวัวออกรากในอาหารเหลวมาแยกต้นออกจากกัน แล้วล้างในน้ำสะอาด จำนวน 2 ครั้ง  คัดขนาดของต้น แล้วปลูกในกระถางดินเผาที่มีส่วนผสมของวัสดุปลูก คือ อิฐทุบ กาบมะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  และถ่านก้อนเล็กที่มีการแช่น้ำจนเปียกชุ่ม โดยปลูกเป็นกลุ่มเนื่องจากหน้าวัวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงจึงจะเจริญเติบโตได้ดี (ภาพที่ 7a) หรือปลูกลงในถาดหลุมขนาด 35x55 เซนติเมตร มีจำนวน 104 หลุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุม 4 เซนติเมตร และลึก 4 เซนติเมตร โดยใช้เปลือกในของกาบมะพร้าวที่มีขนาดบางและทุบจนอ่อน หรือเส้นใยมะพร้าว แช่น้ำจนเปียกชุ่มมาห่อหุ้มส่วนรากของต้นหน้าวัว แล้วปลูกลงในถาดหลุมปลูก  จากนั้นทำการปรับสภาพต้นเนื่องจากต้นที่ย้ายออกจากขวดใหม่ๆ ควรให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงและความเข้มแสงต่ำในระยะแรกๆ แล้วจึงค่อยๆ ลดความชื้นสัมพัทธ์ลงให้อยู่ในสภาพที่พอเหมาะ และเพิ่มความเข้มแสงให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เลี้ยงในสภาพเช่นนี้จนครบ 2 เดือน หรือสังเกตว่าต้นแข็งแรงและโตพอสมควร จึงย้ายลงกระถางเดี่ยวเพื่อเลี้ยงให้เจริญเติบโตต่อไป (ภาพที่ 7b-d)

Anthurium7 
 ภาพที่ 7     การย้ายต้นหน้าวัวออกปลูกและการปรับสภาพต้น
     (a)  ต้นที่นำออกปลูกพร้อมทั้งปรับสภาพต้น
     (b)  ต้นที่ผ่านการปรับสภาพต้นแล้ว และย้ายปลูกลงกระถาง
     (c)  ต้นกล้าที่สมบูรณ์
     (d)  ต้นพร้อมจำหน่าย
ที่มา:(a) และ (b)  โรงเรือนสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      (c) และ (d)  โรงเรือนปลูกหน้าวัวเพื่อการค้า ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

เอกสารอ้างอิง
เกษตรศาสตร์.  2540.  หน้าวัว.  ข่าวสารเกษตรศาสตร์ 40(6): 16-25.
นเรศ ศิริเกษร.  (บรรณาธิการ).  ม.ป.ป.  Anthurium.  เชียงใหม่: สิรินาฎการพิมพ์.  116 น.
ใบเฟิร์น.  2543.  หน้าวัวไม้ตัดดอกอนาคตไกลที่ไทยน่าจะพัฒนาสู่ระดับโลก.  เคหการเกษตร 24(12): 58-69.
วัชรา ปาละ.  2542.  ศูนย์ส่งเสริมฯ กระบี่เร่งรวบรวมศึกษาหน้าวัวสู่เกษตรกรหวังแชร์ตลาดในนอก.  เมืองเกษตร 11(125): 53-58.
สุรวิช วรรณไกรโรจน์.  2537.  ไม้ดอกสกุลหน้าวัว.  ข่าวกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 32(127): 20-25.
อดุลย์ ใจไว.  2535.  หน้าวัวไม้ตัดดอกทำเงิน.  เคหการเกษตร 16(2): 105-111.
Hamidah, M., P.C. Debergh and A.G. Abdul Karim.  1994.  Mass propagation of
    Anthurium andraeanum through meristemoid clusters and retarded shoot.  
    Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent. 59(4b): 2491-2493.
Murashige, T. and F. Skoog.  1962.  A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures.  Physiol. Plant. 15(3): 473-479.
The Swedish Chambers of Commerce.  2011.  Market Report Focus on the EU and Swedish
Market: Floricultural Products.  [Online].  Available http://chambertradesweden.se/ wp-content/uploads/2012/12/Flowers_EU_final_webb.pdf (20 May 2013).


ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์รังสิมา  อัมพวัน และอาจารย์ทิพย์สุดา  ปุกมณี

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์
สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. โทร.0-5387-3436 ในวันและเวลาราชการ