มกราคม 20, 2018

ติดต่อ

การติดต่อ

รูป

ห้องประสานงานบริการวิชาการ ชั้น3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ศูนย์ไบโอเทคโนโลยี)

ที่อยู่:
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 Thailand

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0 5387 3400

โทรสาร: -

http://www.rae.mju.ac.th

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ส่วนงานบริการวิชาการ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชั้นที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ผู้ประสานงาน คุณจีรนันท์ เสนานาญ   โทร.0 5387  3424

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรือน อ.รังสิมา อัมพวัน 0 5387 5662
การผลิตข้าวโพดหวานและเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ โทร.05387 3430
การผลิตหน้าวัวเพื่อการค้า ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ โทร.05387 3430
การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ(หมูหลุม) ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ โทร.05387 3430
การพัฒนาคุณภาพน้ำ คลินิคเทคโนโลยี โทร.05387 3420
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร อ.พิชัย สมบูรณ์วงค์ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  โทร.0  5387 3415