กรกฎาคม 07, 2015

การทำอาหารหมักหมูหลุม

อาหารสำหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ผลไม้ และพืชสีเขียวชนิดต่าง ๆ เช่น เศษผักต่าง ๆ หยวกกล้วย ผักบุ้งเถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ หน่อไม้ สัปปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ นำมาหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยในการย่อยได้ของอาหาร แทนการนำมาต้มเหมือนสมัยก่อน ซึ่งทำให้คุณค่าของอาหารจากธรรมชาติเหล่านั้นลดลง การนำเศษผัก 100 กิโลกรัม หมักกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัมและผสมเกลือ 1 กิโลกรัม หมักในถังทิ้งไว้ 7 วัน จะได้ผักหมักที่มีคุณภาพ โดยมีโปรตีน 17.87 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.78 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม หากนำไปตากแห้งจะมีโปรตีน 24.87 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปทดแทนอาหารสำเร็จรูปได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจนำไปผสมกับ เปลือกหอยป่น รำละเอียด ข้าวโพดป่น ให้สุกรกินโดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลยก็ได้ (โชคชัย สารากิจ , 2548 )

วัสดุและอุปกรณ์
1. ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก
2. ผลไม้หรือพืชผักสีเขียวทุกชนิด
3. น้ำตาลทรายแดง
4. เกลือเม็ด
5. พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า
อัตราส่วน เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว 100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. หั่นผลไม้หรือเศษพืชผักออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร
2. นำผลไม้หรือเศษพืชที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถังหรือถุงดำ
3. ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและเรียบ
4. โรยน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้ทั่ว
5. โรยเกลือเม็ดทับหน้าให้ทั่ว
6. ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า และปิดด้วยฝาถังอีกครั้งหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน หากจำเป็นเร่งด่วนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

p30
p31

 

หมายเหตุ
ถ้าหมักอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม และสามารถแบ่งการหมักออกเป็น 4 ชั้น ๆ ละ 25กิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วน ขั้นตอน และวิธีการทำดังที่กล่าวข้างต้น จะทำให้การหมักอาหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ข้อบ่งใช้
ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อาหารหมัก 75 กิโลกรัมต่ออาหารสำเร็จ 25 กิโลกรัม หรือ อาหารหมัก 70 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 30 กิโลกรัม เป็นต้นหรือแล้วแต่ที่เราจะกำหนด